Üzleti és Etikai Szabályzat

Jelen Üzleti és Etikai Szabályzat („Szabályzat”) célja, hogy rögzítse a Green Car Prémium Szerviz – D-Credit Kft. (székhely: 1056 Budapest, Belgrád rkp. 26. 3. em. 6/a., Cg.01-09-722009, adószám: 13169251-2-41; „GreenCar”) az iránti elhivatottságát, hogy üzleti tevékenysége során a saját értékei mellett és a hatályos jogszabályok maximális betartásával jár el.

Autószerelés · Teljes Körű Autószerviz · Autófényezés és Autókárpit · Teljes Körű Kárügyintézés · Ózonos Autóklíma Tisztítás

Értékek

A GreenCar legfontosabb üzleti értékeinek a következőket tartja:

 • fejlődés,
 • értékteremtés
 • környezetvédelem
 • fenntarthatóságra való törekvés
 • együttműködés,
 • tudás megosztás,
 • professzionalizmus,
 • hitelesség,
 • átláthatóság,
 • kiválóság,
 • etikus magatartás.

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a GreenCar tulajdonosaira, vezető tisztségviselőire, munkavállalóira, megbízottaira, szerződött partnereire és mindenkire, aki a GreenCar képviseletében, érdekében, illetve javára jár el, földrajzi korlátozás nélkül („Érintettek”).

Ha bármely Érintett bizonytalan azzal kapcsolatban, hogy egy adott magatartás helyes-e, fel kell tennie magának az alábbi kérdéseket az adott cselekmény vagy mulasztás vonatkozásában:

 • összhangban van-e a GreenCar fenti értékeivel?
 • összhangban van-e a jelen Szabályzattal?
 • megfelel-e a jogszabályoknak?
 • jó fényt vet-e a GreenCar-ra vagy önmagára?

Ha bármely kérdésre „nem” a válasz, akkor az adott magatartás nem tanúsítható. GreenCar elvárja, hogy minden Érintett megismerje, elfogadja és betartsa a jelen Szabályzatban foglaltakat.

Elvárások a tulajdonosokkal és a vezető tisztségviselőkkel szemben

A GreenCar tulajdonosainak és vezető tisztségviselőinek („Vezetők”) jó példával kell elől járniuk, és magatartásuk mintaként kell, hogy szolgáljon az üzleti partnerek, felhasználók, munkavállalók irányába. Ennek keretében a Vezetőknek:

 • gondoskodniuk kell arról, hogy az Érintettek megértsék a jelen Szabályzat által rájuk rótt kötelességeket és felelősségeket;
 • olyan környezetet kell teremteni, ahol az Érintettek nyugodtan felvethetik aggályaikat;
 • erősíteniük kell az Érintettekben a Szabályzat betartásának és úgy általában az etikus üzleti magatartásnak a fontosságát;
 • soha nem szabad az Érintetteket arra bátorítaniuk, hogy az etikus magatartás, illetve a jelen Szabályzat vagy a jogszabályoknak való megfelelés rovására érjenek el üzleti eredményeket.

Ha valamely Érintett a jelen Szabályzattal kapcsolatban kérdéssel vagy aggállyal fordul a Vezetőkhöz, őt minden esetben meg kell hallgatni, ha szükséges, további információkat, illetve pontosítást kérni, és minden olyan kérdésre, amelyre a titoktartási szabályok megtartása mellett válaszolni lehet, arra válaszolni kell a lehető legrövidebb időn belül.

A Vezetőknek minden körülmények között és élethelyzetben olyan magatartást kell tanúsítaniuk, amellyel nem veszélyeztetik GreenCar jó hírnevét. Nyilvánosan (akár a virtuális térben — pl. közösségi oldalak –, akár nyilvános helyen) soha semmilyen körülmények között nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely a jó erkölcsbe ütközik, illetve amely alkalmas lehet arra, hogy rontsa GreenCar jó hírnevét.

Autószerelés · Teljes Körű Autószerviz · Autófényezés és Autókárpit · Teljes Körű Kárügyintézés · Ózonos Autóklíma Tisztítás

Esélyegyenlőség

A GreenCar elkötelezett abban, hogy minden Érintett számára egyenlő esélyeket biztosítson, és a foglalkoztatás, illetve szolgáltatás nyújtás során faj, vallás, bőrszín, etnikai vagy nemzeti hovatartozás, életkor, fogyatékosság, szexuális beállítottság, politikai vélemény, nem vagy családi állapot alapján semmilyen szempontból nem tesz különbséget.

GreenCar a foglalkoztatás minden elemében, legyen az munkaerő-felvétel, fizetés és juttatások, továbbképzés, előléptetés, áthelyezés vagy felmondás, igazságosan bánik munkatársaival, aszerint, hogy mennyire képesek megfelelni munkakörük követelményeinek. Egyetlen alkalmazott sem lehet kitéve fizikai, szexuális, nemi, pszichológiai, szóbeli, vagy bármilyen más formában elkövetett zaklatásnak vagy sértésnek.

A jelen Szabályzat értelmében tiltott magatartások:

1. Diszkrimináció:

a) Jelen Szabályzat megsértésének minősül a hátrányos megkülönböztetés alkalmazása a foglalkoztatási lehetőségek, juttatások vagy előjogok biztosítása során, a diszkriminatív munkakörülmények létrehozása, vagy diszkriminatív értékelési normák alkalmazása a foglalkoztatásban, amennyiben ennek a diszkriminatív elbánásnak az alapja egészben vagy részben az érintett személy faji hovatartozása, bőrszíne, nemzeti hovatartozása, életkora, vallása, fogyatékossága, neme, szexuális beállítottsága, vagy családi állapota.

b) A GreenCar irányelvei közé tartozik, hogy valamennyi jogszabályi előírást betart, beleértve a negatív diszkrimináció tilalmára vonatkozó jogszabályokat is.

c) Jelen Szabályzatot megsértő diszkrimináció komoly szankciókat von maga után, beleértve akár a munkaviszony, illetve üzleti kapcsolat esetleges megszüntetését is.

2. Zaklatás:

Jelen Szabályzat tiltja a zaklatás minden formáját, és GreenCar megteszi a megfelelő lépéseket, amennyiben ezt az irányelvet bármilyen módon megsértik. Zaklatásnak minősül minden olyan szóbeli vagy fizikai magatartás, amelynek célja a fenyegetés, megfélemlítés vagy kényszerítés. Ide tartozik továbbá az olyan szóbeli gúnyolódás (beleértve a faji és etnikai jellegű sértéseket), amely az alkalmazott véleménye szerint hátrányosan befolyásolja azon képességét, hogy munkakörét ellássa.

3. Szexuális zaklatás:

Jelen Szabályzat szerint tilos a szexuális zaklatás minden formája. Szexuális zaklatásnak minősül a kéretlen szexuális közeledés, szexuális jellegű szívességek kérése, valamint olyan egyéb szexuális jellegű szóbeli vagy fizikai magatartás, amikor ennek a magatartásnak az elfogadása vagy elutasítása foglalkoztatással, illetve üzlettel kapcsolatos döntések alapjául szolgál, vagy amikor ennek a magatartásnak az a célja vagy hatása, hogy megfélemlítő, ellenséges, vagy sértő munkahelyi környezetet hozzon létre.

Anti-korrupciós rendelkezések

GreenCar etikus magatartás iránti elhivatottsága különösen fontos a korrupció megelőzésében, felderítésében. A GreenCar korrupcióhoz való viszonya egyértelmű: zéró tolerancia. GreenCar számára rendkívül fontos, hogy tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindazok, akik a GreenCar képviseletében, illetve nevében cselekszenek, azok megértsék saját személyes felelősségüket, kötelezettségüket és a GreenCar értékeinek megfelelő magatartást tanúsítsanak.

A GreenCar zéró toleranciát alkalmaz a saját anti-korrupciós rendelkezésit megszegőkkel szemben. Minden Érintettnek kötelessége, hogy a jelen rendelkezések szerinti magatartásnormákat megtartsa, és felelősségteljes lépéseket tegyen annak érdekében, hogy megakadályozza e rendelkezések megsértését. GreenCar elvárja minden Érintettől, hogy eleget tegyenek a jelen pontba foglalt rendelkezéseknek.

GreenCar megvesztegetésnek tekinti valami értékesnek vagy valamilyen előnynek a nyújtását (akár közvetve, akár közvetlenül) valaki részére annak érdekében, hogy ezt, vagy valamely más személyt rávegyenek arra, hogy valamit nem szabályszerűen, nem megfelelően tegyen vagy végezzen el.

Megvesztegetés továbbá az is, ha egy Érintett valami értékeset vagy valamilyen előnyt fogad el mástól, akár közvetlenül vagy közvetve, annak érdekében, hogy ezért akár az Érintett, akár más személy valamit nem szabályszerűen, nem megfelelően, helytelenül tegyen. Megvesztegetés tehát az, ha valami értékeset kapunk vagy adunk valamely feladat nem megfelelő, szabályszerű módon történő elvégzéséért.

A megvesztegetés történhet pénzzel, vagy egyéb módokon, ideértve a pénz, kölcsön, adomány, utazás, ajánlat, állásajánlat, áru vagy szolgáltatás, illetve bármely értékkel bíró dolog fentiek szerinti nyújtását vagy elfogadását. Bizonyos körülmények között még egy ajándék vagy vendéglátás is tekinthető megvesztegetésnek. Ajándékok, jutalmak adása és elfogadása nem önmagában minősül korrupciónak. Fontos, hogy milyen célból adják, illetve fogadják el az adott ajándékot vagy jutalmat: amennyiben az ajándékozás célja nem egy jogszerű és megszokott üzleti gesztus (pl. az év végi ünnepekre tekintettel), hanem valaminek a nem szabályszerű, megfelelő elvégzésére való rábírás, úgy az adott ajándékozás megvesztegetésnek tekintendő. Fontos továbbá az adott ajándék vagy jutalom mértéke: ajándékozni, illetve ajándékot elfogadni csak észszerű és az üzleti életben szokásos mértékben, jogszerű célból szabad.

Autószerelés · Teljes Körű Autószerviz · Autófényezés és Autókárpit · Teljes Körű Kárügyintézés · Ózonos Autóklíma Tisztítás

Ellenőrzés és Jelentés

GreenCar gondoskodik valamennyi vonatkozó, az esélyegyenlőséget érintő jogszabály betartásáról, valamint biztosítja, hogy az Érintettek a jelen Szabályzat vélelmezett megsértésének bejelentésére formális, retorzió-mentes panaszkezelési eljárásokat vehessenek igénybe. Az érintettek a mindenkori ügyvezetőnek jogosultak és kötelesek jelenteni a(z) szerviz@premiumautoszerviz.hu e-mail címre küldött levéllel, ha a Szabályzat rendelkezései megsértésének gyanúja merül föl.

Az ügyvezető az ilyen bejelentéseket köteles a rendelkezésére álló minden jogszerű eszközzel kivizsgálni és a bejelentőnek ugyanilyen módon válaszolni, legkésőbb a bejelentés megtételétől számított 15 (tizenöt) munkanapon belül.

Budapest, 2019. Szeptember 16.

Green Car Prémium Szerviz – D-Credit Kft.

Önnek miben segíthetünk?

Ha Önnek sincs ideje várni és igényli a minőséget, a pénztárcabarát márkafüggetlen szolgáltatásokat – hívjon minket bizalommal!

Ön volt már nálunk és ajánlana minket?

Ha van egy perce, ossza meg oldalunkat barátaival, ismerőseivel: