Rajzverseny Játékszabályzat

Green Car „Biztonságban a suliig” Rajzverseny – 2020

1. A nyereményjáték szervezője

a D-CREDIT Hiteliroda és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1056 Budapest, Belgrád rkp. 26. 3. em. 6/a, képviseli: Deierl Anita Klára, cégjegyzékszám: 01-09-722009, adószám: 13169251-2-41)

A Játékszabályzat és a Szervező elektronikus elérhetősége:
https://premiumautoszerviz.hu/kapcsolat/

2. A Játékszabályzat hatálya

2.1. A Játékszabályzat hatálya kiterjed a Szervező által meghirdetett Nyereményjátékra, valamint azokra a résztvevőkre, akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően részt vesznek a Nyereményjátékban, továbbá mindenkire, aki a Nyereményjátékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lép fel.

3. A Nyereményjátékokban résztvevő személyek köre

3.1. A Nyereményjátékban játékosként részt vehet azon 5. életévüket betöltött és 12. életévüket még be nem töltött, magyar állampolgárságú természetes személyek, akik a Játék időtartama alatt a pályázatban kiírt feladatnak megfelelnek, (a továbbiakban: „Játékos”)

3.2. A cselekvőképtelen kiskorú személy a Játékban törvényes képviselője útján vehet részt. A cselekvőképtelen kiskorú személy Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a Nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen Játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselője útján– elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülője útján– jogosult.

3.3. Nem vehetnek részt a Nyereményjátékban a Szervező, valamint a Szervező cégcsoportjának tagvállalatainál munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározottak szerinti közeli hozzátartozói.

3.4. A Nyereményjátékban kizárólag magyarországi állandó lakcímmel, vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező személyek vehetnek részt.

3.5. A Szervező jogai

3.5.1. A D-Credit Kft. kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt a Green Car Prémium Autószerviz. Facebook-oldala neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el.

3.5.2. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa.

3.5.3. A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a részvételi szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.

3.5.4. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a részvételi szabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

3.5.5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki:

  • a Nyereményjáték menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Nyereményjáték során előnyhöz jutni,
  • más Játékos regisztrációs adataival visszaél, vagy valótlan adatokat ad meg.

3.5.6.. Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a 3.5. pontban meghatározott eseteket saját döntési jogkörében bírálja el.

3.5.7. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

4. A Játék időtartama: 2020. augusztus 26. – 2020. október 16., 18 óra

Aki a Játék véghatáridejét követően küldi el rajzát, az nem vesz részt a játékban.

Gyermek rajzpályázat játékszabályzat

5. A nyereményjáték leírása

5.1. A D-Credit Kft. rajzversenyt hirdet Green Car „Biztonságban a suliig” címmel. Pályázni lehet bármilyen technikával készült rajzzal, festménnyel, amelynek központi témája az autó szervizelése, szerelése.

5.2. A pályaművet a játékban résztvevő pályázónak, illetve gondviselőjének 2020. augusztus 26. – 2020. október 16., 18 óra között a Green Car Prémium Autószervizbe szervizelni hozott autóhoz kapcsolódóan személyesen kell behoznia a Budapest IV. kerület, Arany János utca 6. szám alatt található szervizbe, az aláírt szülői hozzájárulással együtt.

5.3. A rajzversenyen az otthon készített rajzokkal, festményekkel lehet részt venni, melyet a Green Car Prémium Autószerviz (Budapest IV. kerület, Arany János utca 6.) részére egy saját autó szervizelésével egy időben, a gyermekek nevének és életkorának megjelölésével, továbbá az aláírt szülői hozzájáruló nyilatkozat mellékelésével a szülő/gondviselő által személyesen kell átadni a szerviz vezetőjének, illetve megbízottjának.

5.4. Minden a szervizelés során átadott rajz részt vesz a pályázaton, és a későbbi eredménytől függetlenül az adott szervizszolgáltatás munkadíjából azonnali és egyszeri 10 % kedvezményt eredményez.

5.5. Szervező a beérkezett rajzokat 2020. október 1-október 31 között a szerviz ügyfélvárójában (Budapest IV. kerület, Arany János utca 6), illetve Facebook oldalán (https://www.facebook.com/greencarpremiumszerviz), a képet beküldő korát, keresztnevét és életkorát feltüntetve, a Játék céljából létrehozott albumban (a továbbiakban: „Album”) közzéteszi. A tetszésnyilvánítások számától függően korcsoportonként három helyezettet hirdet a Szervező. A Játék lezárására és az első három helyezettjének megállapítására 2020. november 13. napján kerül sor. A Nyertesek a legtöbb tetszésnyilvánítást kifejező „Like”-ot elnyerő képek alkotói.

5.6. A jelentkezés során a kiskorú személy törvényes képviselője köteles megadni nevét, lakcímét, telefonszámát és e-mail címét, illetve a kiskorú személy keresztnevét, korát és a kép címét.

5.7. A pályázaton való részvétellel a pályaművet készítő gyermekek szülőjének vagy gondviselőjének hozzájárulása a gyermek nevének és életkorának közzétételéhez megadottnak minősül.

5.8. Az alkotásokat és a pályázók által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Szervező központi szerverén valamint a Facebook oldalán a közzétételt követő egy évig tárolja a részvétellel célzott nyilvános bemutatás, illetve marketing céllal.

6. A nyereményjátékban való részvétel feltételei

A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, a pályázók a rajzversenyen való részvétellel automatikusan elfogadják jelen nyereményszabályzat feltételeit. A nyeremény pénzre nem váltható és nem átruházható.

Ingyenesség, a nyereményjátékban való részvétel

A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen kötelezettséggel.
A nyereményjátékban részt vesz – a 3. pontban leírtak figyelembe vételével – minden 12 év alatti gyermek, akinek szülője/törvényes képviselője hozzájáruló nyilatkozatát adta a rajzversenyen való részvételhez.
A nyereményjátékban a Szervező Facebook felületére feltöltött rajzok vesznek részt, melyek közül korcsoportonként a legtöbb like-ot kapott első három képet díjazzuk.

7. Nyeremények és nyertesek

7.1. Díjazott kategóriák

1. korcsoport: 5 – 8 éves korig
2. korcsoport: 9 – 12 éves korig

7.2. Az alábbi nyereményeket korcsoportonként biztosítjuk

  • 1. helyezett: 50% szolgáltatási díjkedvezmény a Green Car Prémium Autószervizek szervizszolgáltatás munkadíjából 2022. december 31-ig
  • 2. helyezett: 30% szolgáltatási díjkedvezmény a Green Car Prémium Autószervizek szervizszolgáltatás munkadíjából 2022. december 31-ig
  • 3. helyezett: 20% szolgáltatási díjkedvezmény a Green Car Prémium Autószervizek szervizszolgáltatás munkadíjából 2022. december 31-ig

A Játék során az a három legtöbb pontot összegyűjtő játékos részesül az egyes korcsoport kategóriáinak nyereményeiben, akik megfelelnek a részvételi követelményeknek (3. pont) és a jelen Szabályzatban írt valamennyi feltételnek.

7.3. A nyertesek értesítése

7.3.1. A nyerteseket a megadott e-mailcímükre küldött levélben, illetve a Facebookon értesítjük nyereményükről, valamint a nyeremény átvételének idejéről és módjáról. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt csak és kizárólag a nyerteseknek adja át.

7.3.2. A játékban résztvevők beleegyeznek, hogy a Green Car Prémium autószerviz Facebook oldalán nyilvánosan ismerteti a győztesek nevét. A játékban résztvevők vállalják, hogy nyerés esetén jogosultságukat személyazonosító okirattal igazolják.

7.3.4. A nyertes pályázó köteles az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül visszaigazolni, hogy a tájékoztatást megkapta, és köteles a kapcsolatot felvenni a Szervezővel a nyeremény átvételének egyeztetése céljából.

7.3.5. Amennyiben a nyertes pályázó az értesítésre az itt meghatározott határidőn belül nem jelentkezik, úgy a nyereményre a továbbiakban nem jogosult, azt a nyereményjátékban következő legtöbb kedvelést elérő pályázó kapja meg. Amennyiben a második legtöbb szavazatot elérő pályázó sem jelentkezik a nyereményért, úgy a nyeremény nem kerül átadásra.

7.3.6. A játékkal kapcsolatos információk az alábbi e-mail címen kérhetők: szerviz@premiumautoszerviz.hu

8. Szerzői jog

8.1. A Szervező tiszteletben tartja a szerzői jogokat és kér minden Játékost, hogy a nyereményjáték tisztasága érdekében ne éljen vissza mások alkotásaival.

8.2. A rajzpályázatban részt venni csak saját rajzokkal lehet. Azt a Játékost, aki más szerző szerzői jogát megsérti, a Szervezők kizárják a nyereményjátékból.

8.3. Egy játékos egy rajzzal pályázhat.

8.4. A jelen Szabályzat elfogadásával a Játékos teljes felelősséget vállal azért, hogy csak saját alkotással vesz részt a játékban, továbbá kijelenti és szavatolja, hogy rajzával kapcsolatos, szükséges mértékű felhasználási jogosultsággal rendelkezik.

8.5.A rajz átadásával a Játékos vállalja, hogy a harmadik személyek szerzői jogainak megsértéséből fakadó következményekért helytáll.

8.6 Ha a Játékos, vagy a Szervező ellen a mű feltöltésével, a nyereményjátékkal kapcsolatban bármilyen hatósági, vagy bírósági peres eljárás indul, akkor a Játékos köteles közbenjárni, hogy a Szervezőt az eljárásból, ill. perből elbocsássák, továbbá köteles beavatkozóként a perbe belépni és hozzájárulni ahhoz, hogy a Szervezőt elbocsássák a perből, velük szemben az eljárást megszüntessék, ill. az elmarasztaló határozat alól mentesítsék.

8.7. A Játékos a művére a nyereményjáték lebonyolítása érdekében és az ehhez szükséges terjedelemben ingyenes, időbeli és térbeli korlátozás nélküli, nem kizárólagos felhasználási jogot enged a Szervező részére. Művének elküldésével a Játékos – a fent meghatározott esetekre – kifejezetten lemond a művel kapcsolatos díjazásról.

8.8 A Játékos hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a rajzot honlapján és közösségi oldalain tárolja és közzétegye, a nyereményjáték lebonyolítása és az ezzel kapcsolatos kommunikációja során az ehhez elengedhetetlenül szükséges mértékben és ideig felhasználja.

9. Adatvédelmi tájékoztatás

9.1. A Szervező általi adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) és a GDPR 6 cikk (1) pontja szerint a Játékos önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. Szervező a Játékos személyes adatait rendelkezéseinek szem előtt tartásával, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között. A hozzájárulást a Játékos a Nyereményjátékban való részvételhez szükséges adatok önkéntes megadásával adja meg Szervező részére.

9.2. Adatkezelés célja

A Szervező által szervezett rajzpályázatban megnyerhető nyeremény nyerteseinek kisorsolása, nyereményének átadása, kézbesítése és a sorsolásig érkező reklamációk kezelése.

Szervező a Játékos adatait a jelen tájékoztatóban meghatározottaktól eltérő célokra nem használja fel.

9.3. Adatkezelés ideje

A Szervező – a Nyertes(ek) adatainak kivételével – minden, a Játékosok által megadott adatot a Nyereményjátékra történő regisztrációt követő 1 év elteltével töröl a Szervező rendszeréből, mely adatok a későbbiekben nem helyreállíthatók. A Nyertes önkéntesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szervező a sorsolást követően a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában, tárolja, rögzítse, kezelje.

9.4. A Szervező által kezelt adatok köre

  • pályázó neve, életkora
  • elérhetősége
  • szülő, gondviselő neve, elérhetősége

9.5. Adatfeldolgozás

A Nyertes hozzájárul ahhoz, hogy nevét, lakcímét és telefonszámát a Nyeremény kézbesítése és az ezzel kapcsolatos ügyintézés érdekében a Szervező harmadik félnek (pl. Magyar Posta, a Nyereményjáték lebonyolításában közreműködő partner) átadja.

9.6 Adatkezeléssel kapcsolatos észrevételek kezelése

Az adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeket, panaszokat a(z) szerviz@premiumautoszerviz.hu címen fogadjuk. A beérkező észrevételek, kérések feldolgozását követően a megkereső személyt haladéktalanul tájékoztatjuk.

Budapest, 2020. augusztus 26.

AKCIÓS TÉLIGUMI, FELNI

raktárról, akár házhoz szállítva: